Dodatkowy obowiązek dla spółek prawa handlowego – rejestr beneficjentów rzeczywistych
51460
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-51460,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Dodatkowy obowiązek dla spółek prawa handlowego – rejestr beneficjentów rzeczywistych

Na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na spółki prawa handlowego mają obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych tzw. beneficjentów rzeczywistych. Tarcza antykryzysowa przesunęła termin złożenia takowego zgłoszenia z 13 kwietnia 2020 roku do 13 lipca 2020 roku, termin ten nieubłaganie się zbliża….

CZYM JEST CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

Podstawą funkcjonowania CRBR jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest to rejestr, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o Beneficjentach Rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia. Uprawnienia te wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Ustawa w art. 2 ust.2 pkt. 1 wyraźnie wskazuje w jaki sposób zidentyfikować Beneficjenta Rzeczywistego. Rejestr ten jest jawny a dostęp do niego nieodpłatny.

Do dokonania zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru obowiązane są spółki: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

KIEDY I W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZGŁOSIĆ DANE DO REJESTRU?

W przypadku spółki powstałej po 13 października 2019 roku zgłoszenia do Rejestru należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru. Oznacza to, że już w momencie wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego biegnie 7 dniowy termin do dokonania zgłoszenia. W przypadku spółek już istniejących (tj. wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 r.) obowiązek zgłoszenia beneficjentów został przesunięty na mocy tarczy antykryzysowej na 13 lipca 2020 roku. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu poprzez środki komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz składa oświadczenie o prawdziwości informacji zgłoszonych do Rejestru. Pamiętać należy, że oświadczenie takie, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku niezgłoszenia danych do rejestru podmiotowi grozi kara sięgająca nawet 1 miliona złotych.

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Data

5 czerwca 2020

Kategoria

Baza wiedzy