Kary umowne w umowach przewozu
50968
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-50968,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Kary umowne w umowach przewozu

 

KARY UMOWNE W UMOWACH PRZEWOZU

Kara umowna uregulowana została na gruncie kodeksu cywilnego w art. 483. Zgodnie z tym przepisem możliwe jest zastrzeżenie umowne, mocą którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy.

Kara umowna występuje wyłącznie pod postacią określonej sumy pieniężnej, ale niekoniecznie oznacza to, że zastrzegając ją, należy konkretnie określić jej wysokość. Określenie kary może nastąpić przez wskazanie kryteriów dzięki, którym możliwe będzie wskazanie sumy, jaką dłużnik zobowiązany będzie zapłacić wierzycielowi. Co ważne, zastrzec możemy karę umowną tylko w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczenia NIEPIENIĘŻNEGO!

Zastrzeżona w umowie kara umowna nie podlega zwiększeniu, chyba że w umowie strony dopuszczą możliwość dochodzenia świadczenia przewyższającego zastrzeżoną karę umowną. Oznacza to, że jeśli w umowie np. za anulację zlecenia kara umowna to 50 EUR, a brak jest zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, to kwota którą możesz otrzymać to 50 EUR- niezależnie od tego czy strata jaką poniosłeś w rzeczywistości jest o wiele większa.

Należy tutaj przypomnieć, że kara umowna należna jest w przypadku zaistnienia określonych w umowie okoliczności faktycznych a jej wypłata nie jest uzależniona od wykazania szkody i jej wysokości, tak ma to miejsce to w przypadku dochodzenia odszkodowania przy braku zapisów o karze umownej .

W praktyce często spotykamy się z zastrzeżeniem kar umownych w zleceniach transportowych, jest to bardzo dobry środek zabezpieczenia pod warunkiem, że jest on miarodajny do ewentualnej szkody jaka może powstać. Pamiętać należy, że w przypadku braku zastrzeżenia, możliwości dochodzenia kwot przewyższającej zastrzeżoną karę umowną, przewoźnik nie ma możliwości dochodzenia wyższych kwot. Dlatego, ważny jest moment dokładnego zapoznania się z warunkami zlecenia i ewentualnej ich negocjacji.

Ważną kwestą jest również fakt, że nie zawsze w przypadku zleceń przy transporcie międzynarodowym możemy skutecznie zastrzec karę umowną, przykładem takiej sytuacji jest OPÓŹNIENIE w transporcie. Kwestie opóźnienia reguluje wyraźnie Konwencja CMR, która uzależnia możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu opóźnienia od wykazania wysokości szkody przez poszkodowanego.

W Kancelarii kładziemy nacisk na poprawne zastrzeżenie kar umownych, które służą jak najlepszemu zabezpieczeniu interesów naszych Klientów.

Data

30 kwietnia 2020

Kategoria

Baza wiedzy