Upoważnienie do odbioru odszkodowania i przelew wierzytelności (cesja)
51399
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-51399,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Upoważnienie do odbioru odszkodowania i przelew wierzytelności (cesja)

 

 

W praktyce często pojawiają się druki tzw. ,,upoważnienia do odbioru odszkodowania” ma to miejsce w momencie w którym nasz klient zamiast cesji wierzytelności posiadanej względem ubezpieczyciela ze swoim kontrahentem podpisują takowe upoważnienie.

Dzieje się to często np. gdy strona zamiast zapłaty za usługę (np. naprawy auta po szkodzie) oddaje swoją wierzytelność względem ubezpieczyciela z tytułu szkody, wierzytelność ta ma na celu pokryć zapłatę za usługę. Upoważnienia są drukami wydawanymi przez ubezpieczycieli i rzeczywiście w praktyce na podstawie takiego upoważnienia kwotę odszkodowania przysługująca poprzednikowi od ubezpieczyciela możemy uzyskać. Problem pojawia się wtedy, kiedy wysokość odszkodowania zostaje przez ubezpieczyciela znacząco zaniżona (O problemie zaniżenia odszkodowania, które nie pokrywa w pełni kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody pisaliśmy tutaj ->https://www.facebook.com/…/a.207195680659…/215651883147328/…). W takiej sytuacji pozostaje nam jedynie wystosowanie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę nieopłaconej części kosztów jakie ponieśliśmy na naprawę. Zaznaczyć należy, że upoważnienie do odbioru odszkodowania nie dokonuje przejścia wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia i w przypadku wdania się w spór na podstawie takie upoważniania sąd oddal powództwo argumentując to brakiem legitymacji procesowej (gdyż w światle obowiązujących przepisów wierzytelności nie posiadamy, a więc nie jesteśmy stroną umowy). Aby skutecznie przenieść wierzytelność musimy zawrzeć umowę przelewu wierzytelności.

W orzecznictwie przyjmuje się, że przelew wierzytelności nie może być skutecznie dokonany w drodze jednostronnej czynności prawnej. Jak potwierdził Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 13 listopada 2017 r. o sygn. Akt. VIII GC 81/16 upoważnienia jakkolwiek sporządzone są̨ w formie pisemnej, z pewnością̨ nie mogą̨ być uznane za umowę̨ cesji. Z istoty umowy cesji wynika, że jest ona zawierana pomiędzy dwiema stronami. Faktem jest, iż̇ co do zasady umowa przelewu może być zawarta w dowolnej formie, ustnie, czy też w sposób dorozumiany, jednak z formy tej powinna dać się̨ wyinterpretować́ wola obu stron umowy. Dokument upoważnienia zawiera jedynie oświadczenie woli jednej strony a mianowicie poszkodowanej nie zawiera stanowiska powoda. Tymczasem taki jednostronny akt, zawierający tylko podpisane przez poszkodowanego doświadczenie do odbioru odszkodowania, innych czynności związanych ze szkodą, podejmowania czynności przed sadem w ogóle nie przenosi wierzytelności.

Umową cesji dotychczasowy wierzyciel przenosi wierzytelność na nowego wierzyciela. Podstawowym wynikiem przelewu wierzytelności jest sukcesyjne wstąpienie cesjonariusza w miejsce cedenta. Celem i skutkiem przelewu jest przejście wierzytelności na nabywcę̨ i utrata jej przez cedenta – zbywcę̨. Przelew powoduje więc, że cedent przestaje być wierzycielem, a staje się̨ nim cesjonariusz. Dotychczasowy wierzyciel zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki go wiązał z dłużnikiem. Umowa cesji nie ma zastrzeżonej formy szczególnej, może zostać ona zawarta w formie ustnej, pisemnej. Jeśli natomiast wierzytelność jest stwierdzona pismem przelew także musi zostać zawarty w formie pisemnej. Cesjonariusz nabywa wierzytelność w takim zakresie i stanie, w jakim znajdowała się̨ ona w chwili dokonania przelewu. Zmienia się̨ tylko osoba wierzyciela, czyli osoby uprawnionej do żądania spełnienia świadczenia. Ponadto, zgodnie z art 509 §2 KC, wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Data

27 maja 2020

Kategoria

Baza wiedzy