Ustawa antykryzysowa a umowy najmu lokali (w innych obiektach niż wielkopowierzchniowych)
50962
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-50962,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Ustawa antykryzysowa a umowy najmu lokali (w innych obiektach niż wielkopowierzchniowych)

 

Ustawa tzw. TARCZA ANTYKRYZYSOWA wprowadza ważne zmiany w zakresie najmu, w zakresie:
– przedłużeni okresu najmu,
-zakazu wypowiedzenia najemcy lokalu mieszkalnego umowy najmu lub wysokości czynszu,
-przedłużenie terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub wypowiedzenia wysokości czynszu.

Zmiany weszły w życie z dnie 31 marca 2020 roku.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAJMU

Gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie zmiany ustawy tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ tj. z dnia 31 marca 2020 r. upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r umowa ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych, po złożeniu stosownego oświadczenia przez najemcę. Najemca musi złożyć oświadczenie najpóźniej w dniu upływu obowiązywania dotychczasowej umowy.

Wyżej określonej reguły nie stosuje się:
1.do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie zmiany ustawy tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ tj. z dnia 31 marca 2020 r. albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, był w zwłoce z zapłatą:
a) czynszu lub
b) innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub
c) opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych- za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub
2. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód, lub
3. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego, lub
4. do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

ZAKAZ WYPOWIEDZENIA NAJEMCY LOKALU MIESZKALNEGO UMOWY NAJMU LUB WYSOKOŚCI CZYNSZU

Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu. Jednakże, zakazu niewypowiadania umów nie stosuje w przypadku wypowiadania umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego:
1. na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub
2. któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.
Dodatkowo w przypadku umów najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny, zakazu niewypowiadania nie stosuje się w przypadku:
1. naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używa tego lokalu lub
2. koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKANLENGO LUB WYPOWIEDZENIA WYSOKOŚCI CZYNSZU

W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. Oświadczenie woli o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub o przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu tego terminu.

Wyżej opisanej zasady nie stosuje się stosuje się w przypadku wypowiedzenia umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego:
1. na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub
2. któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Data

30 kwietnia 2020

Kategoria

Baza wiedzy